Semináre pre manažérov a vedúcich zamestnancov

Emocionálny
manažment

Manažment
zmien

Motivačný
manažment

MASTER OF SALES EXECUTIVE

Tréningy a semináre zamerené na manažérske kompetencie sú určené všetkým, ktorých náplňou práce je riadenie predaja a vedenie ľudí. Jedná sa o majiteľov firiem, výkonných a obchodných riaditeľov, manažérov predajných tímov. Opäť sa jedná o komplexnosť :

vlastností – ktoré treba správne rozvíjať

činností – ktoré treba správne vykonávať

úloh – ktoré treba plniť

kompetencií – ktoré treba správne ovládať

Základom každého podnikania je úspešný predaj. V predaji podobne ako aj v športe sa jedná o prostredie, v ktorom sa dosiahnuté výsledky neúprosne posudzujú a závisia od správneho vedenia. Čo treba na to, aby bol človek efektívnym manažérom ? Ako sa dajú zvládať náročné úlohy a dokážu vybudovať predajné tímy, ktoré dosahujú výnimočné predajné úspechy namiesto priemerných výkonov ? Odhodlanie začať a uspieť je len začiatok, neustály osobný rozvoj a vzdelávanie každého manažéra je základným predpokladom úspechov každej firmy.

Jednotlivé semináre obsahujú všetky podstatné a potrebné témy, osobné skúsenosti, informácie ale aj najnovšie vedecké poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon akýchkoľvek vedúcich funkcí a vodcovských pozícií. Účastníci získajú potrebné kompetencie na to, aby dokázali správne viesť, usmerňovať a podporovať k dosahovaniu firemných aj osobných cieľov svojich kolegov a spolupracovníkov, rozvíjať ich talent a schopnosti ako aj  pomáhať zvládať a prekonávať rôzne situácie a prekážky tak, že ich budú spolu premieňať na výzvy. Rovnako tak sa naučia spoznávať aj samých seba a prekonávať svoje osobné limity. 

Priebeh seminárov : Teoretické poznatky konfrontované praktickými skúsenosťami s rozborom reálnych prípadov štúdií, pri ktorých účastníci skúšajú navrhnúť ich spôsoby a reakcie v danom prípade. Práca aj vo dvojiciach alebo skupinách pod vedením lektora, hrané scénky pri ktorých sa dokáže vytrénovať potrebná kompetentnosť. Záverečné zosumarizovanie prebratých tém a zadefinovanie individuálnych kvalitatívnych a kvantifikatívnych  cieľov na okamžitú realizáciu.